Οι δηλώσεις συμμετοχής έληξαν την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.

Κατεβάστε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κατεβάστε τον ενδεικτικό πίνακα χώρων θέασης και ακρόασης.